Podpisane Skrypty Power Shell

Dzisiaj próbowałem uruchomić skrypt Power Shell’a jako Pre-Build Step Visual Studio. Niestety jak na razie operacja ta ma status failed, jednakże przy okazji dowiedziałem się kilku istotnych rzeczy związanych z podejściem Power Shella do kryptografii i Infrastruktury klucza publicznego wogóle.

Na początek kilka słów o architekturze podsystemu kryptografii w windows. Oczywistym jest, że aby korzystać z dobrodziejstw podpisu/szyfrowania/logowania kryptograficznego potrzebujemy odpowiednich certyfikatów. Obecnie panującym standardem w tym zakresie jest X509 wraz z całą gamą standardów wykonawczych (ITU – ASN.1; RFC – różne noty aplikacyjno-standaryzacyjne).
Certyfikaty te znamy z codzienności, np. logowanie do banku, czy sklepu internetowego przez SSL. Możemy obejrzeć certyfikat, zapisać go jako plik. Ale tak na prawdę, to jest to jedynie cząstka prawdziwego narzędzia. Drugą stroną jest tak zwany klucz prywatny, który powinien być silnie strzeżony. Można (i często jest tak robione… Niestety) te klucze przechowywać także w plikach (np. pliki pfx). Ale to stanowi niebezpieczeństwo „Kompromitacji klucza” (Za RFC – Key Compromise). Dlatego praktycznie od początków, od Windows 2000 Microsoft udostępnia w ramach architektury systemu specjalne miejsce, gdzie w sposób bezpieczny i bardzo restrykcyjny udostępnia użytkownikom dostęp do ich certyfikatów i kluczy prywatnych.Jednak dawniej, przed epoką power Shella wykorzystanie tej przestrzeni i swobodne posługiwanie się certyfikatami było bardzo utrudnione. Istniały obiekty COM dostępne z Visual Basic; Istniały interface’y w C/C++. Jednak to było na tyle skomplikowane, że podpisane skrypty czy programy należały (i w sumie wciąż należą…. Niestety!) do rzadkości.

Power Shell zmienia stan rzeczy radykalnie. Aby podpisać jakikolwiek plik obsługujący SIP wystarczy świadomość jaki certyfikat z posiadanych może być do tego wykorzystany (kiedy użyjemy nieprawidłowego, zostaniemy na czerwono „okrzyczani”) oraz sam kawałek kodu w PS1, który chcemy oznaczyć jako zaufany.

Kwestię uzyskania odpowiedniego certyfikatu zostawię na następnego posta (zainteresowanych odsyłam do nmdlet’u get-help set-AuthenticodeSignature ),
natomiast pokażę fantastyczną składnię umożliwiającą wykorzystanie gotowego już certyfikatu z kluczem publicznym znajdującego się gdziekolwiek w bezpiecznym miejscu: Secure Store w rejestrze, bądź karta inteligentna (o plikach tu nie rozmawiamy, jak widać ;).
Należy przypomnieć że dawniej inaczej się odwoływało do usług Kart inteligentnych, a inaczej do składziku w rejestrze.
Teraz wszystko zostało zunifikowane do prostego uri

1
cert:\CurrentUser\My\[thumbrint certyfikatu]

. dzięki temu nie przejmujemy się więcej, gdzie ten certyfikat fizycznie jest, tym się zajmuje odpowiedni Dostawca Kryptografii (ang. Cryptografic Provider).
Żeby poznać, jaki certyfikat jest nam potrzebny utożsamiamy właściwy cert w widoku przystawki mmc certmgr.msc z jego odciskiem palca (Thumbprint) a następnie dla weryfikacji wydajemy polecenie powershell’a:

1
 Get-Childitem cert:\CurrentUser\my\

W odpowiedzi dostajemy listę wszystkich certyfikatów którymi możemy dysponować.
Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, ostatecznie podpisujemy nasz skrypt:

1
 set-AuthenticodeSignature "[nazwa pliku]" (Get-Item cert:\CurrentUser\My\[thumbprint] )

Należy tu zauważyć że przy okazji wypływa potęga power shella – mając URI musimy pobrać obiekt .NET’owy, który dopiero może zostać wykorzystany przez cmdlet podpisujący.

efektem końcowym jest taka mniej więcej wstawka na końcu naszego skryptu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
 # SIG # Begin signature block
# MIIQzwYJKoZIhvcNAQcCoIIQwDCCELwCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMGkGCisGAQQB
# gjcCAQSgWzBZMDQGCisGAQQBgjcCAR4wJgIDAQAABBAfzDtgWUsITrck0sYpfvNR
# AgEAAgEAAgEAAgEAAgEAMCEwCQYFKw4DAhoFAAQU7hpo4VUBv9KLt7qfk1yX4VDh
# yb2ggg5LMIIGgTCCBWmgAwIBAgIKTlmmBwAAAAABMDANBgkqhkiG9w0BAQUFADA/
# MQswCQYDVQQGEwJQTDENMAsGA1UEChMESVNDRzEhMB8GA1UEAxMYSVNDRyBJbnRl
# cm5hbCBJc3N1aW5nIENBMB4XDTA5MDkwMTEyMDEwMFoXDTEwMDkwMTEyMDEwMFow
# HzEdMBsGA1UEAwwUU3RhbmlzxYJhdyBXYXdzemN6YWswggEiMA0GCSqGSIb3DQEB
# AQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDavoPeVCITDaTC92URGp+mU4XVuA/+GwQ08ASxZ680
# kZ9ldDh0Kt6OmkEV2zuOQjO5jWXtHaStfxkR2Hc+/o83BeCt9cbvbojLyDIIvAJS
# lt/CmIjBIXQR2MZM6rEhTLiNtMuuOBc8O2iyYkrCp9bcE4aLyUJcKveeYws42WFk
# iFItYRzQz4Qx9YLzuQ7ye4eJ+0dLqemhJ6kDhzvicHW92Sl+EEbOCbCH4+xG/61H
# C+K7PuqVNHdMHQMvAU9/65RQ9vghZpsql7YrnHi6x5Ty6GBdluEQEBNJLKyS+GgV
# xOZn6qkjJqAkQifkxVqqDJt/UmmgZ1EUlLkBk/mhTcGlAgMBAAGjggOdMIIDmTA7
# BgkrBgEEAYI3FQcELjAsBiQrBgEEAYI3FQiC/ZwchKTnYYWZG4TY0AqDwfE/SYOr
# qFLJziwCAWQCAQgwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwMwCwYDVR0PBAQDAgeAMFMG
# A1UdIARMMEowSAYOKwYBBAGBwmYBZAoBAQAwNjA0BggrBgEFBQcCARYoaHR0cDov
# L3BraS5JU0NHLnBsL3JlcG96eXRvcml1bS9jcHMuaHRtbDAbBgkrBgEEAYI3FQoE
# DjAMMAoGCCsGAQUFBwMDMB0GA1UdDgQWBBRPF8aArwjUb++/ataeKOCF9Anh4zAm
# BgNVHREEHzAdgRtzdGFuaXNsYXcud2F3c3pjemFrQGlzY2cucGwwHwYDVR0jBBgw
# FoAU8erGz1jT5WzgIPGWD4EiCL3hQ2EwggEkBgNVHR8EggEbMIIBFzCCAROgggEP
# oIIBC4aBxGxkYXA6Ly8vQ049SVNDRyUyMEludGVybmFsJTIwSXNzdWluZyUyMENB
# LENOPXNydmNhMDEsQ049Q0RQLENOPVB1YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENO
# PVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRpb24sREM9aXNjZyxEQz1sb2NhbD9jZXJ0
# aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Q2xhc3M9Y1JMRGlzdHJp
# YnV0aW9uUG9pbnSGQmh0dHA6Ly9wa2kuaXNjZy5wbC9yZXBvenl0b3JpdW0vSVND
# RyUyMEludGVybmFsJTIwSXNzdWluZyUyMENBLmNybDCCATQGCCsGAQUFBwEBBIIB
# JjCCASIwgbwGCCsGAQUFBzAChoGvbGRhcDovLy9DTj1JU0NHJTIwSW50ZXJuYWwl
# MjBJc3N1aW5nJTIwQ0EsQ049QUlBLENOPVB1YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2Vz
# LENOPVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRpb24sREM9aXNjZyxEQz1sb2NhbD9j
# QUNlcnRpZmljYXRlP2Jhc2U/b2JqZWN0Q2xhc3M9Y2VydGlmaWNhdGlvbkF1dGhv
# cml0eTBhBggrBgEFBQcwAoZVaHR0cDovL3BraS5pc2NnLnBsL3JlcG96eXRvcml1
# bS9zcnZjYTAxLmlzY2cubG9jYWxfSVNDRyUyMEludGVybmFsJTIwSXNzdWluZyUy
# MENBLmNydDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAWfmfe+iFomtQM6l58HYl/HQ08gSm
# qb93+8TUxDYG+UdCkliq/cYBUIkvhOTTpX2teblLeZ3mUbQP/Zc8vmbDt6t/wmg3
# D3N4yVkq5lBSz8SfMa0xy6651l3DGCYTZFOp4mEM998DaE0I0ufpDVW2Y1OZgmbq
# SwtbPBpHY+oL+CLnNVFNy1px2SovARFf4UvL5g6zJatJCajRZIupDfYfZqv4TK7N
# 3iGu9nG0O5YDGzIwoyRKle0bSXFIJGtqSXIrpXvc/2rg/8Q/G4z+Tv7PXY+eqvgR
# UQruaI6rzzpkLEtzwF6ZIJH5Vm3Vc4+BJF7XEVYgF/gLqE8sVewLbmUYOTCCB8Iw
# ggWqoAMCAQICCmGAJFIAAAAAAAIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwMzELMAkGA1UEBhMC
# UEwxDTALBgNVBAoTBElTQ0cxFTATBgNVBAMTDElTQ0cgUm9vdCBDQTAeFw0wODEw
# MzExMzEwMjBaFw0xMzEwMzExMzIwMjBaMD8xCzAJBgNVBAYTAlBMMQ0wCwYDVQQK
# EwRJU0NHMSEwHwYDVQQDExhJU0NHIEludGVybmFsIElzc3VpbmcgQ0EwggEiMA0G
# CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDJms/OcjsUas9SCGTapl4RVfmgmlqY
# HdvM2tW9zzDqWrGoyWO3B6phlNM5LEBXraBR+7HVO8NZ7KPlh4CC7FUqPRF5nnez
# /eLmr0TfBEIVfZ2cmAyFn5+xhOS0Vm6CQEGSubWH6jVyUK4Ppj02QNBZppUmpe6z
# XlL0r4qWRw7E9vVEYZx1GS8JZ+xpGwK97X/wK6p9Fzf87SpVtdEUQ1mVP1aOBo8+
# 0zpjO9KfCqZwKQOtwBM6TczKMwNcTe/McUs1F2A+3VfDqCKhhcxQn9x4A+8pZSC0
# aKb+lvDEm2qwqoi71/sTFEkxRbuqtRmY4TJdyACLL25HM1F89KXCq1LFAgMBAAGj
# ggPKMIIDxjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBTx6sbPWNPlbOAg8ZYP
# gSIIveFDYTALBgNVHQ8EBAMCAYYwEAYJKwYBBAGCNxUBBAMCAQAwggEcBgNVHSAE
# ggETMIIBDzCCAQsGDSsGAQQBgcJmAQEBAQAwgfkwgcAGCCsGAQUFBwICMIGzHoGw
# AEMAZQByAHQAeQBmAGkAawBhAHQAIAB3AHkAcwB0AGEAdwBpAG8AbgB5ACAAegBn
# AG8AZABuAGkAZQAgAHoAIABkAG8AawB1AG0AZQBuAHQAZQBtACAASQBTAEMARwAt
# AFAASwBJAC0ASwBvAGQAZQBrAHMAXwBQAG8AcwB0AGUAcABvAHcAYQBuAGkAYQBf
# AEMAZQByAHQAeQBmAGkAawBhAGMAeQBqAG4AZQBnAG8wNAYIKwYBBQUHAgEWKGh0
# dHA6Ly9wa2kuaXNjZy5wbC9yZXBvenl0b3JpdW0vY3BzLmh0bWwwGQYJKwYBBAGC
# NxQCBAweCgBTAHUAYgBDAEEwHwYDVR0jBBgwFoAUdSlIg4Efvoizxm718egjFh4P
# FDAwggEFBgNVHR8Egf0wgfowgfeggfSggfGGNGh0dHA6Ly9wa2kuaXNjZy5wbC9y
# ZXBvenl0b3JpdW0vSVNDRyUyMFJvb3QlMjBDQS5jcmyGgbhsZGFwOi8vL0NOPUlT
# Q0clMjBSb290JTIwQ0EsQ049U1JWQ0FSb290LENOPUNEUCxDTj1QdWJsaWMlMjBL
# ZXklMjBTZXJ2aWNlcyxDTj1TZXJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPWlz
# Y2csREM9bG9jYWw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29iamVj
# dENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MIIBDgYIKwYBBQUHAQEEggEAMIH9
# MEoGCCsGAQUFBzAChj5odHRwOi8vcGtpLmlzY2cucGwvcmVwb3p5dG9yaXVtL1NS
# VkNBUm9vdF9JU0NHJTIwUm9vdCUyMENBLmNydDCBrgYIKwYBBQUHMAKGgaFsZGFw
# Oi8vL0NOPUlTQ0clMjBSb290JTIwQ0EsQ049QUlBLENOPVB1YmxpYyUyMEtleSUy
# MFNlcnZpY2VzLENOPVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRpb24sREM9aXNjZyxE
# Qz1sb2NhbD9jQUNlcnRpZmljYXRlP2Jhc2U/b2JqZWN0Q2xhc3M9Y2VydGlmaWNh
# dGlvbkF1dGhvcml0eTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAgEAn2sZajNae2DxDDaDDrSd
# RzWVRiD/KkzKDuBFwTOy3oi0QRFRqEYvr8t9mO3siaMBDZ9ThiEQlWWMnmZdlKf0
# btvcQ2G9/+Y2rvEWaTxEQgJ8yEcULgLMXu+WItAUS1uzkC+flbztM4i1patbMrhn
# P9Bt+nWF+gx1ibQ0bBd8MyQmZyX3CQYdqISmN+HcoD7R90qMkW/M2xxr0Mujuqmz
# l+6DMU0Bnlp+Ga9rdOvyNfH4ukCB2/8Sh7UHIF1OBgwVFjYw2eicHdL5yzjn7zr9
# 81z616m9e7AVgTcMlABtaoMHJ2Ou+SNFSKA3gTIUOpSK6bW4ZWUc8r5yp7I18WXN
# U79UYyvpPMrqPQD7LUqCaU6HhQj+BSc4Zr1eGsR1+mKCSxH68C/mNBtaOzvOXj2R
# yOiqttpoes2NPjF1EwuOwALbFZtITVfK56tfWYa+yPJAbl+/9VTqQwCQxjl1F6Yv
# fo9+XtSwziArAPjym0pzxEz1IuDh0tVrNAaP2GJJUOAz1FnU1DqDPM8DIfToP+T7
# HQqTWDCvVtoR6oRpuRwDdzOhNpK1vh6hW40DeyWx6Vbto/ZcxMCT7Ha7Q8pbhkR6
# +FONhFoFVNfot3pVLIm9WvKDYs/SrTmHREiMu/e0EnEjHdnHQnjmFpx5fmHxtzMe
# fuao/NyAiWIhEx/Sl93r40AxggHuMIIB6gIBATBNMD8xCzAJBgNVBAYTAlBMMQ0w
# CwYDVQQKEwRJU0NHMSEwHwYDVQQDExhJU0NHIEludGVybmFsIElzc3VpbmcgQ0EC
# Ck5ZpgcAAAAAATAwCQYFKw4DAhoFAKB4MBgGCisGAQQBgjcCAQwxCjAIoAKAAKEC
# gAAwGQYJKoZIhvcNAQkDMQwGCisGAQQBgjcCAQQwHAYKKwYBBAGCNwIBCzEOMAwG
# CisGAQQBgjcCARUwIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFPQFQ/K5T8jFSv0vdTZtYSCaSjJV
# MA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIIBALhjXgtW8iff4/YeKkm+Ko9XZ82MdKr1a1COFQb4
# 08gf/BuQ7r141Qh/c4IDyZcd/apXkEPx0jmwLvx5/J3vRNdSV3BuR9wNyvnLcEuu
# INkLQPsVY+j1b7jF7QVnSH/yZ/0sG7jIJ/6SoeYChtK/SzwYFnUxtfsP6NgYE8EB
# E5XX/RAhkMHRd/czBRZgcqNsCTjtrYg6WS7dUKGdfSCBzzTGrZDig2tw18Tzle4B
# ffcnBMyH/eDi8ljcev05VDFY9GPR92rw2a2JqtX+GhWMzaRhLdbJswstYANTRsdh
# Il80Q2w7BB8p07cgq74PfsX88eT8Kf2plhJJ/MAJrEAEkWM=
# SIG # End signature block

A we właściwościach pliku ukazuje się dodatkowa zakładka Podpisy Cyfrowe, gdzie możemy obejrzeć interpretację systemową naszej pracy 🙂

Mam nadzieję, że przekonałem Was, iż korzystanie z bezpieczeńswa jest naprawdę proste 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.